ÇEV-KOR GEMİ İKMAL HİZMETLERİ TAŞIMACILIK, İNŞAAT, REKLAM VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Çev-Kor Gemi İkmal Hizmetleri Taşımacılık, İnşaat, Reklam ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak; kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu sebeple KVKK’da tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizin hangi amaçla, hangi kapsamda ve hangi yasal sınırlar içerisinde işleneceği aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili detaylı bilgiye (http://www.cevkor.com/kisisel-verilerin-islenmesi-aydinlatma-metni/ ) ; Çev-Kor Gemi İkmal Hizmetleri Taşımacılık, İnşaat, Reklam ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer verilmiştir.

1 - Şirketimizin “Veri Sorumlusu” Olarak Kimliği:

Kişisel verileriniz bakımından, “Veri Sorumlusu”; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 393925 sicil numarası ile kayıtlı, 0247005779500017 Mersis numaralı, şirket merkezi Rıhtım Caddesi, Derya İş Merkezi, No : 28 / 68 Kadıköy - İstanbul, 34714 adresinde bulunan Çev-Kor Gemi İkmal Hizmetleri Taşımacılık, İnşaat, Reklam ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir.

2 - Şirketimizin Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları, Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan hizmetler ve yürütülen ticari faaliyetlere göre değişkenlik göstererek belirlenmekte ve güncel olarak işlenmektedir.

 • www.cevkor.com, adresli internet sitemiz başta olmak üzere sair internet sitelerimiz üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler (“Çerez”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,
 • E-posta adreslerimiz (“info@cevkor.com”) üzerinden yürütülen yazışmalar, Çev-Kor Gemi İkmal Hizmetleri Taşımacılık, İnşaat, Reklam ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ye sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak,
 • Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak,

Şirket hizmetinden faydalandırabilmek, hukuki ve ticari güvenliğin teminini sağlamak, oluşturulan ticari güvenin korunması, iş stratejilerini belirlemek ve insan kaynakları politikalarını yürütmek amacıyla gerekli çalışmaların yapılabilmesi için kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir. Toplanan kişisel veriler, KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartlarına ve kanunun öngördüğü temel ilkelere uygun olarak şirketimizce işlenebilecektir.

3 - Şirketimizce Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi:

Aydınlatma metninde anılan kanallar vasıtasıyla; Çev-Kor Gemi İkmal Hizmetleri Taşımacılık, İnşaat, Reklam ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde işlenebilecektir.

4 - Şirketimiz İşlenen Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarır:

Çev-Kor Gemi İkmal Hizmetleri Taşımacılık, İnşaat, Reklam ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına;

 • Şirketimizce yürütülen ticari faaliyetlerin mevzuat ve şirket politikalarına uygun yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması, planlanması ve yürütülmesi,
 • Şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması ve şirketin ticari itibarının temini ve korunması amacıyla; aktarabilir.

Kişisel Verileriniz:

KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde, yurtiçinde ve başta ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında; yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan belirlenen amaçlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile pazarlama şirketleri, Grup Şirketleri, pazarlama desteği veren üçüncü kişi hizmet firmalarına (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalara açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.

5 - Kişisel Veri Sahibinin KVKK madde: 11’de Sayılan Hakları:

KVKK kapsamında; kişisel verisi işlenen veri sahibinin birtakım hakları bulunmaktadır. İş bu aydınlatma metniyle kişisel verisini işlediğimiz veri sahiplerine bu haklarını hatırlatıyoruz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi şirketimize ilettiğinizde; şirketimiz en geç 30 gün içerisinde talebinizi ücretsiz olarak (Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmemişse) sonuçlandıracaktır.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Hakları:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK kapsamında korunan haklarınızı kullanmak üzere talebinizi belirlenen (Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca) yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimize başvurunuzu yazılı olarak iletebileceğiniz kanallara BAŞVURU FORMU (http://cevkor.com/kvkkbasvuru.docx) ’ndan ulaşabilirsiniz.

TOP